دور-زدن-حالت-روح

آموزش دور زدن حالت روح موبوگرام

دور زدن حالـت روح موبوگــرام ؛ آموزشی بسیار ساده و کاربردی ، به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید .
ﺩﺭ ﺍﻦ ﺴﺖ ﻣﺨﻮﺍﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺪﻢ ﻪﻄﻮﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﺡ ﻣﻮﺑﻮﺮﺍﻡ ﻭ ﺗﻠﺮﺍﻑ را ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘ ﺩﻭﺭ ﺑﺰﻧﻦ ﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺸﻦ ﻪ ﻓﺮﺩ مورد نظر ام ﺷﻤﺎ رو خونده ﻭ ﺎ نه ؛ ﺣﺘﻤا برای شماهم پیش اومده ﻪ ﻭﻗﺘ ﺑﺎ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﻭ ﺖ ﻣﻨﻦ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗ ﺩﻭﻡ ﻧﻤ خوره ﻭﻟ ﻃﺮﻑ ﺑﻪ ﺎﻡ ﺷﻤﺎ ﺎﺳﺦ ﻣﺪه !  ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﺡ ﺴﺖ؟ در این حالت (حالت روح) ﻄﻮﺭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻢ ﻪ ﺷﺨﺺ ﺎﻡ ﺭو ﺧﻮﻧﺪﻩ ﺎ ﻧﻪ ؟

۱ – ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺎﻧﺎﻝ ﻧﻔﺮﻩ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩ ایجاد کنید
۲ – ﺳﺲ یک پیام ﺩﺍﺧﻞ ﺎﻧﺎﻝ ﺗﺎ ﺮﺩﻩ ﻭ به ﺎﻧﺎﻝ ﺍﺭﺳﺎﻝ کنید
۳ – ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺎﻧﺎﻝ ، ﻐﺎﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺎﻧﺎﻝ( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻝ (ﺑﺎ ﺫﺮ ﻣﻨﺒﻊ) ‏) ﻓﺮﺍﻭﺭﺩ ﻨﺪ ﺑﻪ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ
۴ – ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺍ ﻓﻬﻤﺪﻥ ﺍﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻪ ﻃﺮﻑ ﺎﻡ ﺭو ﺧﻮﻧﺪﻩ ﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺎﻓ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﺪ ﺎﻡ ﺗﻮﺟﻪ کنید !
+ ﺍﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﺪ ﻋﺪﺩ ۲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻌﻨ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ، ﺎﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭﻟ ﺎﺳﺨ ﻧﻤ ﺩﻫﺪ !

ﻧﺘــﻪ :
(ﺑﻬﺘﺮه که ﺍﺳﻢ ﺎﻧﺎﻝ ﺭﻭ ﻃﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻨﻦ ﻪ ﺯﺎﺩ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ نکنه ؛ مثلا ﻓﻘﻂ یک ﻧﻘﻄﻪ ‏ )

منبع : برنامه نویسی HARDGROP |آموزش دور زدن حالت روح موبوگرام
برچسب ها : ﺎﻧﺎﻝ ,حالت ,ﻣﻘﺎﺑﻞ ,ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﺪ